Nghệ thuật Xếp đá

Nghệ thuật Xếp các viên đá cuội

Michael Grab

Công nhận Michael Grab đầy sáng tạo và đủ kiên nhẫn mới xếp được các viên cuội đầy nghệ thuật.
Chúng tôi đang có một thời gian khó quyết định xem Michael Grab là một nghệ sĩ hoặc một nhà ảo thuật, bởi vì ông đã tạo ra cấu trúc tuyệt đẹp từ đá mịn cân bằng mà dường như để thách thức pháp luật của vật lý.

Những cấu trúc này dường như không thể đòi hỏi phải tập trung cao độ và tập trung thiền định. Grab dành vài phút gần như đóng băng, làm cho điều chỉnh nhỏ cho đến khi anh nhận được tất cả các trung tâm của các loại đá của trọng lực vừa phải.

"Trong vài năm qua thực hành cân bằng đá, sự tò mò đơn giản đã phát triển thành nghi lễ điều trị, cuối cùng nuôi dưỡng sự hiện diện thiền định, tinh thần hạnh phúc, và nghệ thuật của thiết kế", viết Grab trong tuyên bố nghệ sĩ của mình.

 

Ngọc Lang st

 

 

 

back to top