Một áp-dụng của môn Giúp Trí Nhớ (Mnemonics)

Hôm nay GNST hân hạnh giới thiệu bài nghiên cứu "Một áp- dụng của môn Giúp Trí Nhớ (Mnemonics)". Đây là một bài đọc rất hữu ích của Thầy Lưu Như Hải đặc biệt viết riêng cho GNST.

Chúng em chân thành cảm ơn Thầy rất nhiều!
Mời các bạn xem thầy có thể giúp phần nào cho trí nhớ của chúng ta hôm nay...

BA CÔNG-THỨC CHO BỐN CẤU-TRÚC CÂU VĂN CƠ-BẢN

Three Formulae for Four Fundamental Sentence Structures

Bài này bàn về một cách giúp trí nhớ (a mnemonic device), nêu lên một đường tắt để tiết-kiệm thời-giờ cho người học viết tiếng Anh ─ bất kể người học là dân nước nào, kể cả nguời Anh, Mỹ ─ muốn viết một câu tiếng Anh đầy-đủ và theo đúng tiêu-chuẩn. Cho tôi nhắc lại đề-tài thảo-luận hôm nay là “Tiếng Anh viết (written English)”, không phải “Tiếng Anh nói (spoken English)”. Chúng ta đều biết rằng “Nếu tất cả mọi người bản địa nói tiếng Anh (native speakers of English) đương-nhiên, tự-động viết được tiếng Anh theo đúng tiêu-chuẩn thì đã không có môn học và môn thi viết tiếng Anh từ tiểu-học lên đại-học.” Tương tự, một người nói tiếng Việt ào-ào nhưng chưa chắc-chắn là viết tiếng Việt đúng theo tiêu-chuẩn. Đối với bất kỳ ngôn-ngữ nào khác cũng có hiện-tượng như thế.

 Vậy thì đúng theo tiêu-chuẩn là gì?

Oxford Advanced Learner’s Dictionary ─ 7th Edition:

─ standard, adj. 4: believed to be correct and used by most people.

Merriam-Webster’s 11th Collegiate Dictionary:

standard, adj. 4:substantially uniform and well established by usage in the [...] writing of educated and widely recognized as acceptable.

         

Phần trình-bày dưới đây là bản viết lại (có cập-nhật-hóa/ nhật-tu) bài thuyết-trình của tôi ─ với tư-cách là khách mời, trước một số giảng-viên thuộc khoa Anh-Văn, trường Cao-Đẳng Sư-Phạm Đà-Nẵng năm 1979, dưới sự bảo-trợ, hướng-dẫn,  và chủ-tọa của Thầy Hồ An, sau khi Thầy đã phải mất nhiều thời-giờ thuyết-phục công-an Đà-Nẵng rằng bài thuyết-trình về Giáo-học-pháp (Methodology) của tôi chẳng dính-dáng gì đến chính-trị cả! Nay cho tôi gởi lời tri-ân muộn màng đến Thầy Hồ An, Người đã nêu một tấm gương sáng về “Uy vũ bất năng khuất”. Thầy là một trong những vị Thầy tiền bối, đi tiên-phong trong việc giảng dạy Anh Ngữ từ đầu thập niên 1950, thuộc lớp Sư Phụ của nhiều giáo-viên ở Hà Nội và Quảng Nam trong đó có tôi.

Trước khi tiếp-tục, tôi đề-nghị qúy bạn đọc chấp-nhận vài điều như sau:

(1)  Một số thuật-ngữ để nguyên tiếng Anh, không chuyển qua tiếng Việt,

(2)  Bạn đọc đã nắm vững: The parts of speech, the clauses, the phrases...

(3)  Quy-ước:

A: Independent clause/Simple sentence

B: dependent/subordinate clause

m: số nguyên dương, biến thiên từ 1 đến vô cực (theo lý-thuyết; trong thực-tế m ít khi lớn hơn 4)

n: ─ như trên ─

(4) AB không có nghiã là A nhân với B, mà chỉ có nghĩa là A đứng cạnh B

(giống như trong công-thức hóa-học). A và B có thể hoán-vị, hoặc B nằm trong A (Xem ký-hiệu Tân Toán Học: B ∈ A)

     Am hiểu là “m lần A” [những A có cùng cấu-trúc nhưng khác nội-dung]

Bn hiểu là “n lần B” [những B có cùng cấu-trúc nhưng khác nội-dung]

AmBn hiểu là “n lần B  bám theo m lần A”. Nhắc lại: B có thể đi trước, sau, hay xen vào trong A (nghiã là B ∈ A)

Sau khi tham-khảo những sách văn-phạm hiện nay của một số tác-giả Việt và Mỹ (sách in và bài on-line), ta có thể ghi-nhận cấu-trúc của bốn (4) câu văn cơ-bản và đầy đủ trong ba (3) công-thức sau:

Công-thức 1: Am

Khi m = 1 ---> công thức A:

Ta có Cấu-trúc I: Simple Sentence

Khi    1 < m ≤ 4

Ta có Cấu-trúc II: [Common] Compound sentence

Chú thích: Ít ai viết compound sentence với m > 4

Công-thức 2:  ABn

          Trong đó:    A là Independent clause

                             B là  Dependent clause

                             1 < n ≤ 4

                             Ta có Cấu-trúc III: [Common] Complex sentence

Chú thích: Ít ai viết compound sentence với n > 4

Công-thức 3:   AmBn

          Trong đó:  2 ≤ m ≤ 4

                          2 ≤ n ≤ 4

          m và n có thể không bằng nhau

          Ta có Cấu-trúc IV: [Common] Compound-Complex sentence

Chú thích: Ít ai viết compound-complex sentence với m > 4 và n > 4

 

MỘT SỐ VÍ-DỤ MINH-HỌA CHO 4 CẤU-TRÚC CÂU VĂN CƠ-BẢN

Chép lại từ những nguồn kinh-điển như tục-ngữ, tài-liệu lịch-sử, thơ ca (văn vần đã đổi thành văn xuôi), văn xuôi, v.v.


I. SIMPLE SENTENCE


 1.1.    We the People of the United States, in order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
(Preamble of the U.S. Constitution)

=>   Công-thức của câu này là A


1.2.    Early to bed and early to rise makes and man healthy, wealthy and wise. (Proverb)

=> Công-thức của câu này là A
 

II. COMPOUND SENTENCE


2.1.    Give Me Liberty Or Give Me Death! (Patrick Henry, 1736-1799)

=> Công-thức của câu này là A2


2.2.   To err is human; to forgive, divine. (Alexander Pope, 1688-1744)

=> Công-thức của câu này là A2


2.3.   I came, I saw, I conquered.  (Julius Ceasar, c. 100 BCE – 44 BCE)

=> Công-thức của câu này là A3

(Note: “I came, I saw, I conquered” is English for “Veni, vidi, vici.”, a Latin sentence reportedly written by Julius Caesar in 47 BC)


2.4.   Beauty is truth, truth beauty. (John Keats, 1795-1821)

=> Công-thức của câu này là A2

 (Note: Verse converted to prose with adjustment of punctuation for learning purpose     only. See the complete poem Ode on a Grecian Urn by John Keats, 1795-1821)


2.5.   Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on. (John Keats, 1795-1821)

=> Công-thức của câu này là A3

(Note: Verse converted to prose with adjustment of punctuation for learning purpose only. See the poem Ode on a Grecian Urn by John Keats, 1795-1821)

 
2.6.    The day is cold, and dark, and dreary; it rains, and the wind is never weary; the vine still clings to the mouldering wall, but at every gust the dead leaves fall, and the day is dark and dreary. (Henry W. Longfellow, 1807-1882)

=> Công-thức của câu này là A6

(Note: Converted to prose from verse for learning purpose only. See The Rainy Day by Henry W. Longfellow, 1807-1882)


III. THE COMPLEX SENTENCE.


3.1.   Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. (Abraham Lincoln, 1809-1865)

=> Công-thức của câu này là AB hoặc AB3 tùy theo cách lý-luận/giải-thích của các văn-phạm-gia (grammarians).
 

3.2.   It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us -- that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion -- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain -- that this nation, under God, shall have a new birth of freedom -- and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. (Abraham Lincoln, 1809-1865)

=> Công-thức của câu này là AB6

 
3.3.   Let every nation know [...] that we shall pay any price,  bear any burden, meet any      hardship, support any friend, oppose any foe, to assure  the survival and the success of liberty.  (John F. Kennedy, 1917-1963)

=>  Công-thức của câu này là AB5

(Note: The original sentence is shortened for learning purpose only)

 
9.To watch his woods fill up with snow.
10.His house is in the village though;
11.He will not see me stopping here
12.To watch his woods fill up with snow.


IV. THE COMPOUND-COMPLEX SENTENCE


4.1. Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country. (John F. Kennedy, 1917-1963)

=> Công-thức của câu này là A2B2


4.2. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it — and the glow from that fire can truly light the world.          
(John F. Kennedy, 1917-1963)

=> Công-thức của câu này là A2B2

 
4.3.   The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. (John F. Kennedy, 1917-1963)

=> Công-thức của câu này là A3B2

 

KẾT-LUẬN

Công-thức tổng-quát cho hàng tỷ tỷ câu văn cơ-bản thông-thường là AmBn trong đó 1 ≤  m  ≤ 4   và   0 ≤  n  ≤ 4   với đôi khi  m ≥ 4  và/hoặc  n ≥ 4

Bài nghiên-cứu này viết riêng cho www.gocnhosantruong.com

Copyright © 2012 by Hai Luu & gocnhosantruong

All Rights Reserved

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %29 %696 %2012 %10:%12
back to top