Art * Những Họa phẩm với kho tàng

 

Art * Những Họa phẩm với kho tàng

The Optical Illusions of Oleg Shuplyak

Oleg Shuplyak is known for his oil paintings that hide a treasure chest of surprises for the viewers. He carefully places objects, colors and shadows that create small images ‘behind’ the second, larger painting, and thus each painting is an adventure! 

Hoạ Sĩ Oleg Shuplyak nổi tiếng và được biết đến với bức tranh sơn dầu của mình , mỗi bức tranh ông vẽ đều có giấu một kho báu bất ngờ cho người xem. Ông cẩn thận đặt đồ vật, màu sắc và bóng tối để tạo ra hình ảnh nhỏ phía sau’ thứ hai, bức tranh lớn hơn, và do đó mỗi bức tranh là một cuộc phiêu lưu!

 

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

optical illusions

 

 

KP sưu tầm

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %15 %961 %2015 %17:%01
back to top