10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016

10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016

¸..¸¸..¸¸.

Trong top 10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016, có 8 trường của Mỹ và 2 trường của Anh...

Trang Business Insider cho biết, trong nhóm 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới năm nay, có 224 trường tại Mỹ, 90 trường ở Trung Quốc, 74 trường ở Nhật Bản, và 65 trường tại Anh.<br><br>Center for World University Rankings (CWUR) đã dựa trên 8 tiêu chí để thực hiện xếp hạng này, trong đó bao gồm chất lượng giáo dục, công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường, và ảnh hưởng của trường. Mỗi trường sẽ được chấm điểm theo thang điểm 100.<br><br>Dưới đây là top 10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016 theo xếp hạng của  CWUR:<br><br><b>10. Đại học Yale<br></b><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 8<br>Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 8<br>Xếp hạng về ảnh hưởng: 6<br>Tổng điểm: 85,83

Trang Business Insider cho biết, trong nhóm 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới năm nay, có 224 trường tại Mỹ, 90 trường ở Trung Quốc, 74 trường ở Nhật Bản, và 65 trường tại Anh.

Center for World University Rankings (CWUR) đã dựa trên 8 tiêu chí để thực hiện xếp hạng này, trong đó bao gồm chất lượng giáo dục, công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường, và ảnh hưởng của trường. Mỗi trường sẽ được chấm điểm theo thang điểm 100.

Dưới đây là top 10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016 theo xếp hạng của  CWUR:

10. Đại học Yale

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 8
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 8
Xếp hạng về ảnh hưởng: 6
Tổng điểm: 85,83

<b>9. Đại học Princeton</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 7<br>Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 4<br>Xếp hạng về ảnh hưởng: 25<br>Tổng điểm: 88,72

9. Đại học Princeton

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 7
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 4
Xếp hạng về ảnh hưởng: 25
Tổng điểm: 88,72

<b>8. Đại học Chicago</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 6<br>Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 11<br>Xếp hạng về ảnh hưởng: 16<br>Tổng điểm: 80,72

8. Đại học Chicago

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 6
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 11
Xếp hạng về ảnh hưởng: 16
Tổng điểm: 80,72

<b>7. Đại học California, Berkeley</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 5<br>Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 6<br>Xếp hạng về ảnh hưởng: 4<br>Tổng điểm: 91,53

7. Đại học California, Berkeley

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 5
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 6
Xếp hạng về ảnh hưởng: 4
Tổng điểm: 91,53

<b>6. Đại học Columbia</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 4<br>Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 13<br>Xếp hạng về ảnh hưởng: 12<br>Tổng điểm: 94,12

6. Đại học Columbia

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 4
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 13
Xếp hạng về ảnh hưởng: 12
Tổng điểm: 94,12

<b>5. Đại học Oxford</b><br><br>Quốc gia: Anh<br>Xếp hạng trong nước: 2<br>Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 7<br>Xếp hạng về ảnh hưởng: 11<br>Tổng điểm: 95,39<br>

5. Đại học Oxford

Quốc gia: Anh
Xếp hạng trong nước: 2
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 7
Xếp hạng về ảnh hưởng: 11
Tổng điểm: 95,39

<b>4. Đại học Cambridge</b><br><br>Quốc gia: Anh<br>Xếp hạng trong nước: 1<br>Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 3<br>Xếp hạng về ảnh hưởng: 8<br>Tổng điểm: 96,13<br>

4. Đại học Cambridge

Quốc gia: Anh
Xếp hạng trong nước: 1
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 3
Xếp hạng về ảnh hưởng: 8
Tổng điểm: 96,13

<b>3. Học viện Công nghệ Massachusetts</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 3<br>Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 2<br>Xếp hạng về ảnh hưởng: 2<br>Tổng điểm: 97,12

3. Học viện Công nghệ Massachusetts

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 3
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 2
Xếp hạng về ảnh hưởng: 2
Tổng điểm: 97,12

<b>2. Đại học Stanford</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 2<br>Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 9<br>Xếp hạng về ảnh hưởng: 3<br>Tổng điểm: 98,25

2. Đại học Stanford

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 2
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 9
Xếp hạng về ảnh hưởng: 3
Tổng điểm: 98,25

<b>1.  Đại học Harvard</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 1<br>Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 1<br>Xếp hạng về ảnh hưởng: 1<br>Tổng điểm: 100

1.  Đại học Harvard

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 1
Xếp hạng về công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường: 1
Xếp hạng về ảnh hưởng: 1
Tổng điểm: 100

Hồng Vân sưu tầm
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %14 %847 %2016 %15:%07
back to top