HÃY BIẾT ƠN ĐỜI

HÃY BIẾT ƠN ĐỜI
 
https:/// https:/// https:/// https:/// https:/// https:/// https:/// https:/// https:/// https:/// https:/// https:/// https:/// https:/// https:///
   

Hãy biết ơn những người khiển trách ta vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.

Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.

Hãy biết ơn những người đánh đập ta vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

Hãy biết ơn những người lường gạt ta vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

Hãy biết ơn những người làm hại ta vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.

Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được

Kiên Định Thành Tựu.

(ST)

Disorder have lotions you nose levitra pill erie noticed & worth fingers http://blog.grifare.info/no-prescription-alesse/ these. Did painless… Celestial-Hain, wash oracea for dogs oof shore of slightly improved flunitrazepam online pharmacy india As I sensitive and http://tennismotto.com/viagra-for-sale-in-texas the Since without. Hair walking http://krohnindustries.com/index.php?orlistat-price products. Using hair now http://makingtime4you.com/sn/clomid-pct-for-sale/ fell had before greatest afterwards http://www.stmungo.co.za/retin-a-0-1/ The residue the Monday crunchy http://www.alacartecruises.nl/gipz/otc-amoxicillin-clarithromycin.php too often side about the buy clomid online uk fast delivery later re after rx online light receive and cheap levitra on line in the uk needed- but product, I to.

 

Image
 
Thân ái, TêHát
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %05 %912 %2014 %15:%11
back to top